Kvalitetsskolen

Kvalitetsskolen

Om kurset

Kvalitetsskolen, egner seg godt i forbindelse med utvikling av servicekultur, kvalitetskultur og forankring/etablering av nye kjerneverdier og helsefremmende kultur i organisasjonen.

 

Kommentarer fra kursdeltakere

Etter kulturendringsprosessen ved Forsvarets verksted i Ramsund i 2007, hvor Arvid Sølve Urke var leverandør av KVALITETSSKOLEN, så Tjeldsund KOMMUNE på muligheten til å bruke Arvid Sølve Urke når kulturendringen skulle gjennomføres i helse og omsorgavdelingen i Tjeldsund kommune i 2011.

Samtlige ansatte gjennomførte 5 todags-samlinger i 2 grupper og tilbakemelding fra deltakerne på KVALITETSSKOLEN var svært positive. KVALITETSSKOLEN var svært nyttig for de ansattes kompetanse.

Vår erfaring med bruk av Arvid Sølve Urke, både innom Forsvaret verksted og helse/omsorg, er at vi hever kompetansen blant ansatte. Noe som er nødvendig for oss, slik at vi evner å gi gode tjenester i framtiden.

Han er god på å holde folk engasjert en hel dag, og en meget dyktig kommunikator.

Jeg gir han mine beste anbefalinger.
 

Ordfører i Tjeldsund kommune
Bjørnar Pettersen,

Tlf: 971 62 481
 

 


Hjalmar Larssen

Jeg har gjennomført flere kurs med Arvid Sølve Urke de siste 20 årene. Det er enkelt å kontakte Arvid når vi vil gjennomføre kompetanseheving i bedriften. For 8 år siden i 2007 startet REMA Distribunal Narvik prosjekt KVALITETSSKOLEN hvor vi har gjennomført årlige kurs for samtlige ansatte til 2014. Arvid har satt seg grundig inn i REMA sin bedriftskultur og dermed skreddersydd kursene for oss.

Gjennom sitt store engasjement har han fått deltakere som er blitt bevist på sin rolle i REMA Distribunal, samt økt deres egen motivasjon.

Daglig Leder Hjalmar Larssen,
REMA Distribusjon Norge AS
Distribunal Narvik Telefon: 97752566

 

Målsetting

Etter kursrekken skal deltakerne har økt sin evne til å kommunisere internt, arbeide i team, kort og godt - skape en sterkere og mer konkurransedyktig organisasjon. Kvalitet vil i fremtiden bli et felles ansvar for alle ledere og medarbeidere i en organisasjon. Forståelsen for at kvalitet har med mennesker og forholdet mellom mennesker å gjøre, vil også øke. Det er menneskene som er de viktigste innsatsfaktorene i produksjonen av varer og tjenester, og det er samspillet mellom dem som vil være avgjørende for resultatet.

Kursrekken går over fem dager

Kurs Hovedemne
1 Motivasjon og arbeidsglede -
Hvordan øke motivasjon, positiv tenkning og arbeidsglede på jobben?
2 Kundestyrt kvalitetsutvikling
3 Utviklende kommunikasjon -
Hvordan kommunisere utviklende med medarbeidere, kunder og andre?
4 Teamutvikling -
Team, teamrolle, teamutvikling og coaching
5 Stressmestring -
Hvordan øke livskvalitet, mestre stress og hindre utbrenthet?

 

Innhold og gjennomføring

Hvert kurs gjennomføres ved å veksle mellom forelesning, parøvelser,
individuell øvelser og gruppearbeid. Det legges stor vekt på en praktisk tilnærming som tar utgangspunkt i den virkelighet som organisasjonen har, med fokus på organisasjonens sine behov for kompetanse enten dette er på leder eller medarbeider nivå. Det legges stor vekt på å knytte teori til praksis.

Kvalitetsskolen har som ambisjon å utvikle den enkelte leder/ medarbeider tenkemåte, væremåte, læremåte og kort sagt bidra til utvikling av den enkelte deltakers kompetanse.

Kompetanseutviklings-modulene i KVALITESSKOLEN er forankret i
coaching, positivt lederskap, total kvalitets- (TKL), service- og verdibasert
ledelse og helsefremmendelederskap.

Helsefremendelederskap: En helsefremmende arbeidsplass fremmer en tilstand av fysisk, relasjonell og mental mestring, ikke bare fravær av sykdom eller svekkelse. Å fremme er i utgangspunktet å ta tak i det som allerede er bra å sørge for at det blir enda bedre. Forankret i et positivt menneskesyn, gå først og vise vei gjennom involvering og ansvarliggjørende dialog for å skape resultater som fremmer helhet og den enkeltes fysiske, relasjonelle og mentale mestringskapasitet. Det vi fremmer, er den ansattes mestringskapasitet gjennom arbeidsglede, trivsel, gode relasjoner og fokus på prestasjon. De fleste av oss vet hva vi er gode på, og hva vi er dårlig på, men det er de færreste organisasjoner som har kultur for å fremme dette.

Sentrale stikkord i KVALITESSKOLEN: Holdning, atferd, kommunikasjon, kvalitet, service, sosial og emosjonell kompetanse, selvledelse og personlig kompetanse, tydelighet, omtanke, positivitet, mestringskompetanse og mestringskapasitet.